Je bent hier:

Garantie

Behandelingen bij de tandarts kunnen soms kostbaar zijn. Maar wat als je niet tevreden bent over het resultaat? Of er gaat na een tijdje iets mis met je kroon of brug? Heb je dan eigenlijk wel garantie op je tandartsbehandeling?

Tandarts heeft inspanningsverplichting

Tandartsen hebben een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat tandartsen verplicht zijn om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Ze moeten hierbij zorgen dat je als patiënt bijvoorbeeld niet onnodig pijn lijdt en dat het zo precies en nauwkeurig mogelijk gedaan wordt. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Ondanks deze wetgeving willen wij u toch garantie aanbieden. Wij staan achter de geleverde kwaliteit.

Garantie

 1. Een garantietermijn van 6 maanden geldt bij behandelingen voor vullingen, waarbij wordt aangemerkt dat vervanging en/of reparatie om esthetische redenen en slijtage niet onder de garantie valt. Tevens kan de tandarts tijdens een behandeling aangeven dat een vulling niet binnen de garantievoorwaarden valt, als in overleg met de patiënt gekozen wordt voor een optie die buiten het indicatiegebied voor een vulling valt. Deze keuze wordt in de behandelkaart genoteerd en door de patiënt automatisch geaccordeerd.
 2. Een garantietermijn van 5 jaar geldt bij behandelingen voor (niet implantaat gedragen) kroon- en/of brugwerk.
 3. Een garantietermijn van 1 jaar geldt bij behandelingen voor volledige protheses van onder- en/of bovenkaak en frames. Immediaatprothesen en partiële prothesen vallen nadrukkelijk buiten de garantie
 4. Bij combinatiewerkstukken (frame en kroon- en/of brugwerk) geldt een garantietermijn van 1 jaar.
 5. Indien en voor zover er sprake is van een garantietermijn langer dan 1 jaar geldt het navolgende; de garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. In het geval van een 5-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt. Onder “kosten” wordt in dit artikel verstaan het bedrag dat TCAN normaliter in rekening zou hebben gebracht op het moment van uitvoeren van de behandeling onder garantie; de patiënt dient derhalve bij toepasselijkheid van de staffel het restant (d.w.z. kostprijs als hier bedoeld minus de garantie) te voldoen, zulks met inachtneming van de betalingsvoorwaarden.
 6. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.
 7. Indien het werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
 8. Reparaties aan werkstukken, welke vallen onder de garantievoorwaarden, vallen onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.
 9. Als voorwaarde voor de garantie geldt dat patiënt voor zijn of haar rekening ten minste één maal per 6 maanden het gebit laat controleren en verzorgen door een van onze tandartsen. Ook dient de patient op indicatie van TCAN regelmatige controle dmv. rontgen foto’s toe te staan. Bij nalaten van deze controles vervalt de garantie en is TCAN niet aansprakelijk voor schade, welke patiënt mogelijk lijdt.
 10. Defecten en/of benodigde reparaties aan door TCAN vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door (externe) invloeden, zoals daar te noemen zijn: endodontologische problemen en parodontologische problemen, ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van garantie.
 11. Als een element (bestaande tand of kies) of implantaat onder een door TCAN vervaardigd werkstuk verloren gaat, waardoor het werkstuk mede verloren gaat, heeft de patiënt aanspraak op garantie, tenzij het verliezen van dit element te wijten is aan (externe) invloeden zoals daar te noemen zijn: endodontologische problemen en parodontologische problemen, ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd.
 12. Patiënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer patiënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan TCAN.
 13. Uitgevoerde controles worden volgens de door TCAN vastgestelde tarieven gefactureerd en worden doorberekend aan de patiënt.
 14. Het in overleg met de patiënt vervangen van verbruiksmaterialen (zoals daar bijvoorbeeld zijn: rubbers van locators, ruiters van een frame, schroefjes bij klikprotheses) tijdens de controles vallen niet onder de garantie en worden doorberekend aan de patiënt.
 15. Het in overleg met de patiënt maken van röntgenfoto’s (intra-oraal of OPT) bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de patiënt volgens de geldende tarieven.
 16. De in dit hoofdstuk toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan de adequate en preventieve zorgverlening aan en door de patiënt zelf. De patiënt dient in alle gevallen uitdrukkelijk de adviezen en instructies van TCAN toe te staan en op te volgen. Indien niet in goed overleg de vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden of indien de instructies niet voldoende worden opgevolgd door toedoen of nalaten van de patiënt, vervalt uiteraard de garantie.
 17. Indien een patiënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit aan te geven aan TCAN. Onze tandarts kan dan een knarsplaat vervaardigen voor de patiënt. Een knarsplaat wordt in overleg met de patiënt, daar deze behandeling niet onder garantie valt, berekend volgens de geldende tarieven. De knarsplaat zelf is gegarandeerd voor een termijn van 1 jaar.
 18. Een immediaatprothese is een (tijdelijke) noodprothese en kan mogelijk niet optimaal functioneren. Aangezien een immediaatprothese minder functionaliteit geeft dan een definitieve prothese is de kans op ongemak en ontevredenheid bij de patiënt groter. Een immediaatprothese, alsmede een partiële prothese valt nadrukkelijk niet onder een garantie en de kosten voor het vervangen van deze prothesen zullen in overleg met de patiënt worden doorberekend aan de patiënt.
 19. De kosten voor het mogelijk opvullen van een prothese (rebasen) worden in overleg met de patiënt doorberekend volgens de geldende tarieven.
 20. Patiënt dient te allen tijde TCAN volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de patiënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 21. Alle niet in deze garantievoorwaarden genoemde behandelingen, zoals bijvoorbeeld implantaten, kronen op implantaten, wortelkanaalbehandelingen, tandvleesbehandelingen, chirurgische behandelingen, orthodontische behandelingen, mondhygienebehandelingen, bio-energetische behandelingen, sealants, spalken ed., vallen niet onder enige vorm van garantie.